Google

Добавяне към Google

Общи условия за бутона „Добавяне към Google“

С включването на бутона „Добавяне към Google“ на сайта си приемате да спазвате Общите условия на Google и тези допълнителни условия:

Google може да промени тези условия по всяко време по свое собствено усмотрение. Запазваме си правото да прекратим настоящия договор и използването от ваша страна на бутона „Добавяне към Google“ по всяко време по свое собствено усмотрение, включително въз основа на нарушаване на това споразумение. Отхвърляме всички изрични или подразбиращи се гаранции, свързани с Бутона.