Google

افزودن به Google

شرایط سرویس برای دکمه "افزودن به Google"

با استفاده از دکمه "افزودن به Google" در سایت خود، شما موافقت می‌کنید به شرایط سرویس Google و این شرایط اضافی پایبند باشید:

Google ممکن است این شرایط را در هر زمان بنا به صلاحدید خود تغییر دهد. ما این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که در هر زمان که بخواهیم بنا به صلاحدید خود، از جمله به دلیل نقض این قرارداد، به این توافق‌نامه و استفاده از دکمه "افزودن به Google" پایان دهیم. ما هر گونه ضمانت ضمنی یا صریح مربوط به دکمه را رد می‌کنیم.