Google

اسبابک‌ها

شرایط سرویس اسبابک‌های سازمان یافته برای مدیران وب‌سایت‌ها

با افزودن یک اسبابک به سایت خود یا عمل به عنوان یک توزیع‌کننده اسبابک، شما موافقت می‌کنید که به شرایط سرویس Google و این شرایط اضافی پایبند باشید:

Google ممکن است این شرایط را در هر زمان بنا به صلاحدید خود تغییر دهید. ما این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که در هر زمان که بخواهیم بنا به صلاحدید خود، از جمله به دلیل نقض این قرارداد، به این توافق‌نامه و استفاده از اسبابک‌ها پایان دهیم. ما هر گونه ضمانت صریح و ضمنی را در خصوص اسبابک‌ها رد می‌کنیم.