Google

اسبابک‌ها

استفاده از محدودیت‌های مربوط به اسبابک‌های خاص طراحی شده توسط Google

اکثر اسبابک‌هایی که ما ارائه می‌کنیم توسط افراد دیگر از جمله کاربران ما طراحی می‌شوند. اما ما برخی از اسبابک‌ها را خود تهیه می‌کنیم، از جمله اسبابک‌هایی که امکان دسترسی به Google Maps، Google Video و سایر سرویس‌های Google را به شما می‌دهند. ما این اسبابک‌های برای سازمان را منوط به محدویت‌های موجود در شرایط سرویس اسبابک‌های سازمانی برای مدیران وب‌سایت‌ها و شرایط خاص اسبابک زیر، در وب‌سایت شما ارائه می‌کنیم:

اگر اسبابک‌هایی بیشتری را طراحی کنیم که دارای محدودیت مصرف خاصی باشند، آنها را در این صفحه لیست می‌کنیم.