Google

הוסף ל-Google

תנאים והגבלות ללחצן 'הוסף ל-Google'

על ידי הוספת לחצן 'הוסף ל-Google' באתר שלך, אתה מסכים להתחייב לתנאים והגבלות של Google ולתנאים הנוספים הבאים:

Google רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת על-פי שיקול דעתה. אנו שומרים את הזכות לסיים חוזה זה ואת השימוש שלך בלחצן 'הוסף ל-Google' בכל עת על-פי שיקול דעתנו, גם בהתבסס על הפרה של הסכם זה. אנו מתנערים מכל התחייבות מפורשת או משתמעת הקשורה ללחצן.