Google

Tambah ke Google

Syarat Perkhidmatan untuk Butang “Tambah ke Google”

Dengan menggabungkan Butang “Tambah ke Google” di tapak anda, anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Perkhidmatan Google dan syarat tambahan ini:

Google boleh mengubah suai syarat ini pada bila-bila masa atas budi bicaranya sendiri. Kami berhak untuk menamatkan kontrak ini dan penggunaan butang “Tambah ke Google” oleh anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami, termasuk berdasarkan pelanggaran perjanjian ini. Kami menafikan sebarang jaminan tersurat atau tersirat yang berkaitan dengan Butang.