Google

Alat

Syarat Perkhidmatan Alat Bersindiket untuk Juruweb

Dengan menambah alat ke tapak web anda atau bertindak sebagai pengedar alat perantaraan, anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Perkhidmatan Google dan syarat tambahan ini:

Google boleh mengubah suai syarat ini pada bila-bila masa atas budi bicaranya sendiri. Kami berhak untuk menamatkan kontrak ini dan penggunaan alat oleh anda pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami, termasuk berdasarkan pelanggaran perjanjian ini. Kami menafikan sebarang jaminan tersurat atau tersirat yang berkaitan dengan alat.